Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (κυλικείο δημοτικού κινηματοθέατρου «Μαρούλα»)

Περίληψη διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην κοινότητα Μύρινας
Ο Δήμαρχος του Δήμου Λήμνου έχοντας υπόψη την αριθμ.298/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην κοινότητα Μύρινας (κυλικείο στο δημοτικό κινηματοθέατρο Μαρούλα) και έχει εμβαδόν 9,62τμ (χειμερινό) και 14,90τμ (θερινό) και θα μισθωθεί για επαγγελματική χρήση.

Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 1000€ ετησίως. Το μίσθωμα των ετών των επόμενων του πρώτου έτους, θα αναπροσαρμόζεται σε ποσοστό 3% από έτος σε έτος επί του τελευταίου μισθώματος.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Παπουτσίδειο Δημοτικό Κτίριο, στην πλατεία Υψιπύλης στη Μύρινα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στις 31 Οκτωβρίου του 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 έως 11:00. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί κανένας ενδιαφερόμενος θα διεξαχθεί επαναληπτική δημοπρασία στις 7 Νοεμβρίου του 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 έως 11:00.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη. Θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου και του τελευταίου πλειοδότη και θα λήγει σε τέσσερα (4) έτη, την αντίστοιχη ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Παράταση της μίσθωσης επιτρέπεται μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο (2) μερών και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου Λήμνου.

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε. Το παραπάνω ποσό μπορεί να κατατεθεί και στο ταμείο του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση για τους όρους της σχετικής διακήρυξης στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λήμνου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο site του Δήμου (www.limnos.gov.gr) και στο τηλέφωνο 2254350031.

Μύρινα 18 Οκτωβρίου 2022

       Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Μαρινάκης

e-limnos.gr | Επαγγελματικός Οδηγός Λήμνου
Μετάβαση στο περιεχόμενο