Δημόσια διαβούλευση ΣΜΠΕ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π πρώην Δήμου Ατσικής 

Δημόσια διαβούλευση ΣΜΠΕ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π πρώην Δήμου Ατσικής 

Ανακοίνωση δημόσιας διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)

πρώην Δήμου Ατσικής του Δ. Λήμνου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Ο Δήμος Λήμνου με το υπ΄αριθμ. 5108/12.04.2011 συμφωνητικό ανάθεσης έχει ξεκινήσει τη διαδικασία εκπόνησης του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης του  πρώην Δήμου Ατσικής. Το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. αποσκοπεί στον καθορισμό των κατευθυντήριων αρχών του πολεοδομικού σχεδιασμού για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη και την ποιοτική διαβίωση των πολιτών. Ειδικότερα κατατείνει:

– στη σταδιακή ανάδειξη και οργάνωση του χώρου

– στη διασφάλιση της οικιστικής οργάνωσης των οικισμών με τον επιθυμητό συσχετισμό των οικιστικών παραμέτρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακοπή της άναρχης δόμησης με τον καθορισμό κριτηρίων ανάπτυξης που συντείνουν στη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία των οικιστικών επεκτάσεων

– στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος ιδίως των υποβαθμισμένων περιοχών με την εξασφάλιση του αναγκαίου κοινωνικού εξοπλισμού, της τεχνικής υποδομής και τον έλεγχο χρήσεων σύμφωνα με πολεοδομικά σταθερότυπα και κριτήρια καταλληλότητας

– στην προστασία, ανάδειξη και περιβαλλοντική αναβάθμιση των κέντρων, των πολιτιστικών πόλων και των παραδοσιακών πυρήνων των οικισμών, των χώρων πρασίνου και λοιπών στοιχείων φυσικού, αρχαιολογικού, ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των πόλεων, των οικισμών και του εξωαστικού χώρου.

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/120329/7836/20.11.2023 εγγράφου της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, ο Δήμος Λήμνου ενημερώνει ότι τίθεται σε δημόσια διαβούλευση η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) πρώην Δήμου Ατσικής του Δ. Λήμνου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β΄ 1225), ‘’Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001”, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Δ. Λήμνου και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο:

http://bit.ly/46DTIeB

καθώς και σε έγχαρτη μορφή στο γραφείο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Λήμνου (αρμόδια κα Πολυτάκη Ελευθερία, τηλ. 22540 22283).

Το ενδιαφερόμενο κοινό έχει την ευκαιρία να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς την αρμόδια αρχή (Δήμος Λήμνου) εφόσον το επιθυμεί, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και συγκεκριμένα ως και τις 28 Δεκεμβρίου 2023. Οι απόψεις μπορούν να υποβληθούν, είτε ηλεκτρονικά στο dtylimnou@gmail.com, είτε εγγράφως στη γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Λήμνου (αρμόδιος κος Δημητράκας Σωτήριος, τηλ. 22540 20055).

e-limnos.gr | Επαγγελματικός Οδηγός Λήμνου
Μετάβαση στο περιεχόμενο