Ενημέρωση για την υποχρέωση καθαρισμού των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων έως 30 Απριλίου εν όψει της αντιπυρικής περιόδου 2024 

Ενημέρωση για την υποχρέωση καθαρισμού των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων έως 30 Απριλίου εν όψει της αντιπυρικής περιόδου 2024 

Ο Δήμος Λήμνου, εν όψει της αντιπυρικής περιόδου που διαρκεί από 1η Μαΐου έως και 31η Οκτωβρίου 2024, ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται:

α) σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

β) σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

γ)σε εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό μέτρων (100μ.) από τα όρια των ανωτέρω α και β περιπτώσεων και

δ)σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα,

για την υποχρέωσή τους να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων, από την 1η έως την 30η Απριλίου κάθε έτους, αλλά και να τους συντηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της (υποπερ. 26 της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 266 του Ν. 5037/2023  (Α 78) και αρ. 18851οικ. Φ.700.20/07-04-2023 απόφαση Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έγκριση της υπ’ αριθμ.  20/2023 πυροσβεστικής διάταξης, ΦΕΚ Β 2549/19-04-2023).

Επίσης, οι ανωτέρω υποχρεούνται μέχρι την 30η Απριλίου να προβαίνουν στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών- Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (για την έναρξη λειτουργίας του εν λόγω μητρώου θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση)- άρθρο 53Α παρ. 4 Ν 4662/2020, όπως προστέθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 5075/2023.

  Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

α) Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β) Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ) Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ) Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε) Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων  και απορριμμάτων.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού που αναφέρονται παραπάνω. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους ( άρθρο 2 της αρ. 18851οικ. Φ.700.20/07-04-2023 απόφαση Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έγκριση της υπ’ αριθμ.  20/2023 πυροσβεστικής διάταξης, ΦΕΚ Β 2549/19-04-2023).

Ο Δήμος οφείλει και θα διενεργεί τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους (ύστερα από καταγγελία ή και αυτεπαγγέλτως) για διαπίστωση εκπλήρωσης ή μη των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους υπόχρεους, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Παρακαλούμε για τη συνεργασία και τη συμμόρφωση όλων, προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις από τυχόν εκδήλωση πυρκαγιών στην περιοχή μας.

e-limnos.gr | Επαγγελματικός Οδηγός Λήμνου
Μετάβαση στο περιεχόμενο