Παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος 

Παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος 

Σχετικά με πρόσφατο ανυπόγραφο δημοσίευμα που αφορά στην αξιοπιστία των αναλύσεων του νερού, τις οποίες πραγματοποιεί ο Δήμος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων, πρέπει να γίνει γνωστό στους πολίτες ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ. αριθμ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829 (ΦΕΚ 3525/25-05-2023, τεύχος Β), οι αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υποχρεωτικό να γίνονται σε εργαστήρια διαπιστευμένα κατά το πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17025 ή άλλο ισοδύναμο αποδεκτό από το ΕΣΥΔ. Η διαπίστευση αυτή γίνεται για κάθε μετρούμενη παράμετρο. Το πρότυπο αυτό, επικυρώνει και τεκμηριώνει τις μεθόδους ανάλυσης που χρησιμοποιούνται.

Δυστυχώς δεν υφίσταται ακόμη τέτοιο εργαστήριο στη Λήμνο και η αποστολή των δειγμάτων εκτός Λήμνου είναι επιβεβλημένη. Το δε πλησιέστερο εργαστήριο, βρίσκεται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη ή τη Μυτιλήνη δηλαδή τουλάχιστον 24 ώρες μακριά. Είναι λοιπόν αδύνατον να ικανοποιηθούν οι χρόνοι που αναφέρονται στο έντυπο του ΚΕΛΠΝΟ.

Σε ότι αφορά τα δείγματα, λαμβάνονται σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες πρακτικές, με χρήση αποστειρωμένων δοχείων και συσκευασία αυτών σε ισοθερμικά κιβώτια, με την κατάλληλη ψύξη, ώστε να έχουν τις μικρότερες δυνατές αλλοιώσεις.

Επειδή έγινε αναφορά σε μικροβιολογικές παραμέτρους όπως εντερόκοκκοι, πρέπει να σημειωθεί ότι η νομοθεσία απαιτεί την απουσία τέτοιων δεικτών από το δείγμα. Οι μικροοργανισμοί όπως είναι γνωστό, πολλαπλασιάζονται εκθετικά με την πάροδο του χρόνου. Συνεπώς ένα δείγμα με μολυσμένο νερό, μετά από 3 ημέρες πάλι μολυσμένο θα είναι και μάλιστα με πολύ περισσότερους μικροοργανισμούς, τους οποίους και πάλι θα ανιχνεύσει η ανάλυση, αναγκάζοντας την αρμόδια υπηρεσία να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Στο συγκεκριμένο δημοσίευμα δεν παρουσιάζονται όλες οι σελίδες της ανάλυσης, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται οι μικροβιολογικές παράμετροι οι οποίες δείχνουν ότι το νερό είναι απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς .

Επιπλέον με μια προσεκτική ανάγνωση της ανάλυσης, διαπιστώνεται ότι η τιμή για το υπολειμματικό (ελεύθερο) χλώριο στο νερό είναι 0.3 mg/I, μεγαλύτερη δηλαδή από την ελάχιστη που θέτει η νομοθεσία (0.2 mg/l), γεγονός που φανερώνει ικανοποιητική χλωρίωση και συνάδει με την απουσία μικροοργανισμών που δείχνει η ανάλυση. 

Τέλος, οι υπηρεσίες του Δήμου Λήμνου σε λίγο καιρό, θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν το εργαστήριο της ΕΕΛ Μύρινας, το οποίο αν και δεν θα είναι διαπιστευμένο, θα μπορεί να εκτελεί τις βασικές μικροβιολογικές αναλύσεις για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, ώστε να υπάρχει άμεσα μια πρώτη εικόνα της ποιότητάς του.

e-limnos.gr | Επαγγελματικός Οδηγός Λήμνου
Μετάβαση στο περιεχόμενο