Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ»

1. Έχοντας υπόψη:

το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το

άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με το άρθρο

114, παρ. 8 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄/9-8-2019), με το άρθρο 177, περ. β΄ της παρ. 1

και το άρθρο 184, παρ. 1 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄/30-10-2019), και με το άρθρο 10,

παρ. 2 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄/11-3-2020),

το άρθρο 78 του ν. 4954/2022 – Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’

βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το

διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 8506/10.02.2023 (ΦΕΚ 703/10.02.2023 τεύχος Β’), με την οποία

παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/27.01.2023 (ΦΕΚ 389/28.01.2023 τεύχος

Β’) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 30

Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα

06:00» έως και τη Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00.

σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΙΑ

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, που θα γίνει στις 20 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα

13:30, μέσω της εφαρμογής SKYPE», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω

θέματα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1.Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου

δυναμικού 2024 – 2027 Δήμου Λήμνου

ΤΜΗΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΜΕΡΙΜΝΑΣ

2.Καθορισμός πρόσθετων προσόντων πρόσληψης τακτικού

προσωπικού για το έτος 2023

ΤΜΗΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΜΕΡΙΜΝΑΣ

2. Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση της εφαρμογής SKYPE.

3. Έχουν δημιουργηθεί τρείς (3) σταθμοί σύνδεσης, στους οποίους θα προσέλθουν οι

δημοτικοί σύμβουλοι, ως εξής :

α.1ος σταθμός: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ (ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΡΙΝΑΣ), όπου θα συμμετέχουν ο

κ.Δήμαρχος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και οι Αντιδήμαρχοι β.2 ος

σταθμός:

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, 04 ΓΡΑΦΕΙΟ), όπου θα

συμμετέχουν οι σύμβουλοι της Δημοτικής Ενότητας ΜΥΡΙΝΑΣ

γ. 3 ος σταθμός: ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΣΙΚΗΣ, όπου θα συμμετέχουν

οι σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΤΣΙΚΗΣ, ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ και ΜΟΥΔΡΟΥ.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους Δημοτικούς συμβούλους να συμμετέχουν στην

συνεδρίαση από τον χώρο που επιθυμούν ή σε διαφορετικό σταθμό, εφόσον οι συνθήκες

το επιτρέπουν, αφού το δηλώσουν στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

(τηλ.2254350029), πριν την συνεδρίαση, προκειμένου να τους δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες.

Εφόσον απαιτείται συμμετοχή Προέδρων στην συνεδρίαση, ο χώρος όπου θα συμμετέχουν,

θα οριστεί κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

(τηλ.2254350029).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χριστοφιδέλλης Ευάγγελος – Φώτιος

e-limnos.gr | Επαγγελματικός Οδηγός Λήμνου
Μετάβαση στο περιεχόμενο