Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ»

 1. Έχοντας υπόψη:
   το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το
  άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με το άρθρο
  114, παρ. 8 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄/9-8-2019), με το άρθρο 177, περ. β΄ της παρ. 1
  και το άρθρο 184, παρ. 1 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄/30-10-2019), και με το άρθρο 10,
  παρ. 2 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄/11-3-2020),
   το άρθρο 78 του ν. 4954/2022 – Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’
  βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το
  διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
   την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 44590/29.07.2022 (ΦΕΚ 4088/30.07.2022 τεύχος Β’)
  «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.43107/22.7.2022 κοινής υπουργικής
  απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
  περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και την
  Πέμπτη, 1η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00».
  σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΙΑ
  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, που θα γίνει στις 31 Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00,
  μέσω της εφαρμογής SKYPE», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 2. 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 3. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου
  προϋπολογισμού, έτους 2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 4. Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση δημοτικού ακινήτου στην
  κοινότητα Ατσικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 5. Ονοματοδοσία πάρκου Κοινότητας Μούδρου
 6. Ορισμός εκπροσώπου της Δημοτικής Αρχής για την
  παρακολούθηση και τον συντονισμό του Προγράμματος
  «Πόλεις Φιλικές προς τα Παιδιά» του Ταμείου των Ηνωμένων
  Εθνών για τα παιδιά ( UNICEF) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 7. Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση της εφαρμογής SKYPE.
 8. Έχουν δημιουργηθεί τρείς (3) σταθμοί σύνδεσης, στους οποίους θα προσέλθουν οι
  δημοτικοί σύμβουλοι, ως εξής :
  α.1ος σταθμός: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ (ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΡΙΝΑΣ), όπου θα συμμετέχουν ο
  κ.Δήμαρχος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και οι Αντιδήμαρχοι
  β.2ος σταθμός: ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  (ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, 04 ΓΡΑΦΕΙΟ), όπου θα
  συμμετέχουν οι σύμβουλοι της Δημοτικής Ενότητας ΜΥΡΙΝΑΣ
  γ. 3ος σταθμός: ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΣΙΚΗΣ, όπου θα συμμετέχουν
  οι σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΤΣΙΚΗΣ, ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ και ΜΟΥΔΡΟΥ.
  Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους Δημοτικούς συμβούλους να συμμετέχουν στην
  συνεδρίαση από τον χώρο που επιθυμούν ή σε διαφορετικό σταθμό, εφόσον οι συνθήκες
  το επιτρέπουν, αφού το δηλώσουν στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
  (τηλ.2254350029), πριν την συνεδρίαση, προκειμένου να τους δοθούν οι απαραίτητες
  οδηγίες.

Εφόσον απαιτείται συμμετοχή Προέδρων στην συνεδρίαση, ο χώρος όπου θα συμμετέχουν,
θα οριστεί κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
(τηλ.2254350029).
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Χριστοφιδέλλης Ευάγγελος – Φώτιος

e-limnos.gr | Επαγγελματικός Οδηγός Λήμνου
Μετάβαση στο περιεχόμενο