Πρόσληψη ενός ατόμου για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Λήμνου 

Πρόσληψη ενός ατόμου για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Λήμνου 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ

         Το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  Δήμου Λήμνου   

          Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ87/τ.Α΄/07-06-2010),όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τις διατάξεις του ν.5013/2023
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του ν. 2190/1994 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και λοιπές διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν.2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνη διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες».
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση–ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»σύμφωνα με τις οποίες «εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης.
 6. Την υπ΄αριθμ. 45/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με  σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών ενός ατόμου ειδικότητας «ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ» στον Παιδικό Σταθμό Μύρινας λόγω έκτακτης ανάγκης του ΝΠΔΔ »
 7. Τον «Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ΝΠΔΔ Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Λήμνου

                                  Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Λήμνου», για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και τη συγκεκριμένη χρονική διάρκεια:

Κλάδος/ ΕιδικότηταΑριθμός ατόμωνΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΔιάρκεια σύμβασης
ΔΕ Προσωπικού Εστίασης/ΔΕ Μαγείρων1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef) Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ( Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ( Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών ( Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθός Μαγειρικής Τέχνης ή Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας ΟΑΕΔ ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ (ν.4763/2020) ή Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης Ε.Σ.Κ. (ν.4763/2020) ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Ε.Κ. (ν.4186/2013) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τ.Ε.Σ. (ν.1566/1985 ή ν.576/1997) ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ (ν.1346/1983 ή ν.1566/1985) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου(Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ.580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.β) Αντίστοιχη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών.  2 μήνες

Οι υποψήφιοι των ως άνω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  1. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού
  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2 007«Κώδικας Κατάστασης  Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία οι υποψήφιοι πρόκειται να προσληφθούν και προς τα πίσω, έχουν απασχοληθεί σε φορείς του δημοσίου τομέα του άρθρου 1παρ. 1 του Ν. 3812/2019 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί, να δηλώνουν την υπηρεσίας την οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης τους (έναρξη και λήξη).
  1. Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας ή Ιατρική γνωμάτευση από παθολόγο και δερματολόγο ότι είναι κλινικά υγιείς και δεν πάσχουν από μεταδοτικό νόσημα.
  1. Σημείωση: Τα υπ΄ αριθ. 3. και 4. δικαιολογητικά (υπεύθυνες δηλώσεις) περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για πρόσληψη προσωπικού που συνοδεύει την Ανακοίνωση

              Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο e-mail: dlimnou.okpa@gmail.com ή  να την καταθέσουν στα γραφεία του Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Λήμνου, Σαρρή 1 Ρωμέικος Γιαλός Μύρινα Λήμνου  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

      Η αίτηση συμμετοχής, εφόσον  υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Επισημαίνεται ότι: σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης.

Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα.

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 30.10.2023 έως και   02.11.2023

Tηλ.επικοινωνίας:2254025525

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μπολίμου Κρυσταλλία

 Οι αιτήσεις με την υπεύθυνη δήλωση θα διατίθενται στα γραφεία του Οργανισμού καθώς  και  στον ιστότοπο του Δήμου Λήμνου www.limnos.gov.gr/category/προκηρύξεις.                                 

                                       Ο Πρόεδρος  ΟΚΠΑ Δήμου Λήμνου

                                                 Μουστάκας Παναγιώτης

e-limnos.gr | Επαγγελματικός Οδηγός Λήμνου
Μετάβαση στο περιεχόμενο