Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου» ανακοινώνει την πλήρωση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) θέσεων κατηγορίας ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2022-2023».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με τον αντίστοιχο κατά περίπτωση κωδικό και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Νομικού Προσώπου στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου, Σαρρή 1, Κτίριο Σαχτούρη Ρωμέικος Γιαλός, 81400 ΜΥΡΙΝΑ, απευθύνοντάς την στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ. υπόψη κας Κωνστάντιου Ηλέκτρας  (τηλ. επικοινωνίας: 2254025525) ή  κας Αργυρής Χαβιά (τηλ. Επικοινωνίας 2254350028).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής  ισχύει από την  17.11.2022 έως και την 28.11.2022.  

e-limnos.gr | Επαγγελματικός Οδηγός Λήμνου
Μετάβαση στο περιεχόμενο