Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών 

Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών 

Περίληψη διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση  αγρών του Δήμου Λήμνου

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λήμνου έχοντας υπόψη την αριθ.184/2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση των παρακάτω αγρών του Δήμου Λήμνου και με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΕΚΤΑΣΗ (ΣΕ ΤΜ) ΕΛΑΧΙΣΤΟ  ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ € (ΕΤΗΣΙΟ)  
1ΜΕΛΑΓΚΑΣ (ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΓΡΟΚΗΠΟΣ)ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1004763,95
2ΚΟΡΑΚΙΑΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ20753246,50
3ΚΟΚΚΙΝΟΓΙΑΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ200014,76
4ΚΟΚΚΙΝΟΓΙΑΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ182913,50
5ΣΤΡΑΤΙΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ22034165,00
6ΣΑΜΑΛΩΝΑΑΤΣΙΚΗ22000187,00
7ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΑΛΑΜΝΔΑΡΗΑΤΣΙΚΗ42500359,55
8ΔΙΑΣΕΛΙ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣΑΤΣΙΚΗ18000157,25
9ΚΑΜΠΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣΑΤΣΙΚΗ200010,20
10ΒΑΘΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ937,55,00
11ΒΑΘΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ17338,585,00
12ΠΛΑΓΙΑΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ40913,6200,00
13ΤΑΛΙΑΝΙΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ1178,15,00
14ΤΑΛΙΑΝΙΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ1384,257,50
15ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ324723,80
16ΒΟΥΚΡΑΝΟΣ-ΒΙΓΛΑΛΥΧΝΑ1200050,00
17ΠΕΤΣΑ (ΑΜΔΕΣ)ΠΑΝΑΓΙΑ16320153,85
18ΚΑΤΣΙΛΙΑΣ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΑΜΠΙΔΗ)  ΡΩΜΑΝΟΥ300015,00
19ΚΑΤΣΙΛΙΑΣΡΩΜΑΝΟΥ300016,15
20ΒΟΥΡΛΑΡΩΜΑΝΟΥ500028,05
21ΚΩΜΗ ΠΗΓΑΔΙΡΩΜΑΝΟΥ10005,95
22ΚΩΜΗΡΩΜΑΝΟΥ600034,00
23ΑΛΙΠΑΣΡΕΠΑΝΙΔΙ20007,65
24ΚΑΛΟΓΗΡΟΣΡΕΠΑΝΙΔΙ20008,50
25ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΡΕΠΑΝΙΔΙ10003,40
26ΧΡΙΣΤΟΣΡΕΠΑΝΙΔΙ500051,00
27ΚΟΤΣΙΝΑΣΡΕΠΑΝΙΔΙ10004,25
28ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ -ΜΑΝΤΡΑ-ΣΤΡΑΒΟΥΔΙΚΑΡΕΠΑΝΙΔΙ50005,10
29ΡΑΧΗΤΣΙΜΑΝΔΡΙΑ556037,13
30ΦΛΟΝΙΚΟΣΤΣΙΜΑΝΔΡΙΑ204036,24
31ΦΟΝΙΑΛΑΚΟΣΤΣΙΜΑΝΔΡΙΑ525036,55
32ΚΟΥΛΙΝΑΡΑΚΟΝΤΙΑΣ662032,46
33ΜΑΝΙΚΑΤΙΚΟΝΤΙΑΣ181922,28
34ΨΥΡΟΥΚΙΚΟΝΤΙΑΣ13315145,35
35ΦΤΕΡΙΚΟΝΤΙΑΣ10000181,50
36ΦΑΚΟΣΚΟΝΤΙΑΣ13062133,45
37ΑΧΙΛΟΥΚΟΝΤΙΑΣ168833,24
38ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΓΡΟΚΗΠΟΣ`ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ500080,63
39ΚΑΡΑΜΑΝ 1ΚΟΝΤΙΑΣ736738,19
40ΚΑΡΑΜΑΝ 2ΚΟΝΤΙΑΣ90811,90
41ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΤΙΑΣ362589,25
42ΚΑΚΟΥΡ ΣΚΛΙΑΛΥΧΝΑ200015,00
43ΚΑΚΟΥΡ ΣΚΛΙΑΛΥΧΝΑ10005,00
44ΚΑΚΟΥΡ ΣΚΛΙΑΛΥΧΝΑ200012,75
45ΣΤΙΒΑΝΟΣ (ΑΡΑΜΠΟΣ)ΛΥΧΝΑ350021,25
46ΡΥΑΚΙΑΛΥΧΝΑ200010,20
47ΡΥΑΚΙΑ (ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ)ΛΥΧΝΑ10005,95
48ΜΕΓΑ ΒΝΙΡΕΠΑΝΙΔΙ10004,25
49ΜΕΓΑ ΒΝΙΡΕΠΑΝΙΔΙ150010,20
50ΠΕΝΤΑΚΑΛΙ ΜΑΝΤΡΑΡΕΠΑΝΙΔΙ50006,80
51ΧΡΙΣΤΟΣΚΟΝΤΙΑΣ396036,00
52ΓΟΜΑΤΙΚΑΤΑΛΛΑΚΟΣ775050,00
53ΓΟΜΑΤΙΚΑΤΑΛΛΑΚΟΣ487530,00
54ΓΟΜΑΤΙΚΑΤΑΛΛΑΚΟΣ1375070,00
55ΑΛΩΝΙΑΣΑΡΔΕΣ537540,00

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Παπουτσίδειο Δημοτικό Κτίριο, στην πλατεία Υψιπύλης στην Μύρινα,  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 25 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00-13:00. Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο στις 31 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00-11:00.                                                                                                         

  Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή του συμφωνητικού έως τις 31 Αυγούστου του 2027.

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε. Το παραπάνω ποσό μπορεί να κατατεθεί και στο ταμείο του Δήμου.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα κατά τόπους γραφεία των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Λήμνου , στα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο site του Δήμου (www.limnos.gov.gr) καθώς και στο τηλέφωνο 2254350031.

      Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Μαρινάκης

e-limnos.gr | Επαγγελματικός Οδηγός Λήμνου
Μετάβαση στο περιεχόμενο