Δημοπρασία για μίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Ατσικής 

Δημοπρασία για μίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Ατσικής 

Περίληψη διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου στην δημοτική κοινότητα Ατσικής για τη στέγαση οχημάτων και μηχανημάτων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

   Έχοντας υπόψη την αριθ. 183/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

Προκηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου στην δημοτική κοινότητα Ατσικής για τη στέγαση οχημάτων και μηχανημάτων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην δημοτική κοινότητα Ατσικής και να είναι συνολικού εμβαδού τουλάχιστον 150 τ.μ, να είναι ηλεκτροδοτούμενο και συνδεδεμένο με το δίκτυο ύδρευσης.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη αρχόμενα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης και με δυνατότητα παράτασης επιπλέον δύο (2) ετών, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον  σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος  κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή  συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Λήμνου στην Μύρινα (κτίριο ΕΑΣ 2ος όροφος)  και στο τηλέφωνο 2254350031. Επίσης η διακήρυξη έχει αναρτηθεί και στο site του Δήμου στη διεύθυνση www.limnos.gov.gr.

        Ο Δήμαρχος  

    Δημήτριος Μαρινάκης

e-limnos.gr | Επαγγελματικός Οδηγός Λήμνου
Μετάβαση στο περιεχόμενο